Privacyreglement Kind & Co Ergo

 

In dit Privacyreglement gebruikt Kind & Co Ergo een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Kind & Co Ergo registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1.  Toelichting op het Reglement

 

Kind & Co Ergo mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Kind & Co Ergo de plicht om haar klanten:

 

       op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Kind & Co Ergo worden verwerkt;

       te melden wie de gegevens kunnen inzien;

       voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Kind & Co Ergo vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Kind & Co Ergo in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Kind & Co Ergo expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2.  De persoonsgegevens die Kind & Co Ergo gebruikt en het doel van het gebruik

 

Kind & Co Ergo verwerkt persoonsgegevens:

       van een kind dat onder behandeling staat van Kind & Co Ergo;

       van ouders/verzorgers van het kind dat onder behandeling staat van Kind & Co Ergo;

       van een zakelijke relatie van Kind & Co Ergo.

 

Kind & Co Ergo verzamelt van een kind dat onder behandeling staat: naam, adres en geboortedatum. Voor de financiële afhandeling wordt daarnaast het BSN-nummer en polisnummer van de zorgverzekering verwerkt. Daarnaast worden, voor zover noodzakelijk voor de behandeling, medische gegevens verwerkt in aantekeningen en (aangeleverde) medische dossiers.

 

Kind & Co Ergo verzamelt van ouders/verzorgers van het kind dat onder behandeling staat:  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Kind & Co Ergo verzamelt van een zakelijke relatie: naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

 

Deze gegevens stellen Kind & Co Ergo in staat om:

 

       de overeenkomst die klanten met Kind & Co Ergo sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

       de dienstverlening te kunnen leveren;

       klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

 

 

 

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 

Kind & Co Ergo verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Kind & Co Ergo, tenzij:

 

       een wettelijk voorschrift dat verplicht;

       dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kind & Co Ergo met u heeft gesloten;

       u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 

Kind & Co Ergo verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Kind & Co Ergo worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Kind & Co Ergo beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 

       het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Kind & Co Ergo om in te loggen in het digitale systeem;

       een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Kind & Co Ergo ten aanzien van alle aan Kind & Co Ergo verstrekte persoonsgegevens;

       technische maatregelen door Kind & Co Ergo overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

 

Kind & Co Ergo bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Kind & Co Ergo zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5.  Uw rechten als betrokkene

 

       Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

       Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

       Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

       Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

       Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

       Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.  

 

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Kind & Co Ergo.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Kind & Co Ergo en probeert Kind & Co Ergo er samen met u uit te komen.

 

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met Kind & Co Ergo opnemen. 

 

Uiteraard zal Kind & Co Ergo ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kind & Co Ergo

 

 

Privacyreglement Kind & Co Ergo versie mei 2022.